Drużyłowska Dorota


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor  

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego
Gabinet 212, tel. (71) 375 45 53

E-mail:

dorota.druzylowska [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Funkcje:

-


dr Dorota Drużyłowska (ur. 1985)

2015 – doktorat z zakresu językoznawstwa, praca pt. „Фразеологические единицы русского языка делового общения и их польские эквиваленты”

2023 – ukończenie studiów podyplomowych "Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego"

Zainteresowania naukowe: współczesny język rosyjski; rosyjski i polski język biznesu; leksyka potoczna w języku rosyjskim i polskim; frazeologia i paremiologia języka rosyjskiego i polskiego; lingwokulturologia; metodyka nauczania języka rosyjskiego i polskiego jako obcego (ze szczególnym uwzględnieniem nauczania Słowian)

Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów (2013/2014) oraz stypendium Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów Etiuda (2014/2015) i in.Monografie:

1. Фразеологические единицы русского языка делового общения и их польские эквиваленты = Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018. - 212, [6] s.

2. Frazeologia w rosyjskim i polskim dyskursie społeczno-politycznym. Przegląd i konfrontacja (współautorzy: Nina Basko, Jakub Walczak), Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021, ISBN: 978-83-242-3765-4, ss. 240.

Podręcznik:

Ну, ладно! Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średniozaawansowanego, (współautor: Jakub Walczak), Kraków: Universitas, 2017, ISBN: 97883-242-3118-8, ss. 296. (wydanie 2. - 2022 r.)

 •  recenzje podręcznika: 

1. Н.В. Баско, „Русистика без границ” 2019, nr 4, s. 108-111. 
2. L. Moskovkin, „Językoznawstwo” 2019, nr 1(13), s. 235-240.


Artykuły w czasopismach:

1. Русистика в Ирландии [в:] "Русский язык в центре Европы 23", współautor: Снигирева Л.; Братислава 2023, с. 106-114.

2. Использование "ролевых игр" (role plays) в практике преподавания РКИ как способ активизации коммуникативных навыков учащихся с точки зрения лингводидактики // Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes(Anu.Filol.Lleng.Lit.Mod.)13/2023, pp. 133-140, ISSN: 2014-1394, DOI: 10.1344/AFLM2023.13.8

3. Особенности обучения близкородственным языкам. На примере преподавания русского языка в польскоязычной аудитории и польского языка русскоговорящим учащимся / Dorota Drużyłowska // Językoznawstwo nr 1(16)/2022, s. 135-147; https://doi.org/10.25312/2391-5137.16/2022_09dd

4. "Vozduh", "veter", "powietrze", "wiatr" v izbrannyh poslovicah i antiposlovicah russkogo i pol'skogo âzykov / Dorota Drużyłowska // Gorizonty civilizacii. - 2020, nr 1, s. 99-119.

5. K voprosu o funkcional'noj organizacii leksičeskogo minimuma na osnove metoda kommunikativnyh zadač = Some aspects of the functional organization of the lexical minimum in reference to Task-based Language Teaching / współautor: Jakub Walczak // Studia Rossica Posnaniensia. - Vol. 44/2 (2019), s. 371-377

6. Principy postroeniâ russko-pol'skogo slovarâ razgovornoj reči / Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. // Slavica Wratislaviensia. - [T.] 165 (2017), s. 91-99

7. Minimum leksykalne dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody TBLT // Przegląd Rusycystyczny. - 2017, nr 3, s. 143-152; (współautor: Jakub Walczak)

8. Nekotorye harakteristiki âzykovyh metafor vo frazeologii delovogo obŝeniâ na materiale russkogo i pol'skogo âzykov / Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ros., ang. // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogičeskogo universiteta : naučnyj žurnal. Ser. Filologiâ. Teoriâ âzyka. Âzykovoe obrazovanie. - 2015, nr 3, s. 98-105.

9. „Некоторые характеристики языковых метафор во фразеологии делового общения на материале русского и польского языков” [w:]  Вестник Московского городского педагогического университета "Филология. Теория языка. Языковое образование". Москва 2015, str. 98-105.

10. We współautorstwie z N.A. Kobzewą "Особенности фразеосемантической группы «субъекты бизнеса» (на материале русского и польского языков)" [w:] В мире научных открытий. - 2014 - №. 11.12(59), str. 4895-4916.

11. „Językowy obraz ziemi – terytorium/powierzchni we frazeologii i paremiologii rosyjskiej i polskiej” [w:] Slavica Wratislaviensia tom CLVI; Wrocław 2012, s. 85-91.

12. We współautorstwie: prof. Nina Nikolaevna Rogoznaya; „Заимствования из английского в русской и польской фразематике делового общения. Распределение материала по ядерным семантическим структурам” [w:] „Zwiastun IrGTU”, Irkuck 2012, str. 299-305.

13. „Idioms in Polish Business Communication – Survey Research“ [w:] International Journal of Arts and Sciences; str. 235–242 (2012).


Artykuły/rozdziały w monografiach:

1. "DiaBiz.Kom – Towards a Polish Dialogue Act Corpus Based on ISO 24617-2 Standard" / współautorzy: Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, Julia Klyus, Aleksandra Domogała, Krzysztof Hwaszcz, Hanna Kędzierska, Daria Mikoś, Anita Wróż // Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics; New York: International Committee on Computational Linguistics, 2022, 3631–3638; https://aclanthology.org/2022.coling-1.320.pdf

2. „Некоторые xарактеристики языковой игры с элементами ФЕ в заголовках статей русских деловых журналов” [w:] "Варьирование в языке и смежные явления". Tomsk 2015, str. 249-256.

3. „Семантические особенности лексемы деловой в контексте подбора ее эквивалентов в польском языке” [w:] «Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее», Irkuck 2015, str. 40-48.

4. „Фразеосемантическая группа денежные средства в контексте делового общения на материале русского и польского языков” [w:] „Пражская русистика” Praga 2013; str. 69-80.

5. "Столкновение фразеологии и терминологии делового общения (на материале русского и польского языков)" [w:] «Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее» Irkuck 2013, str. 214 – 218.

6. „Теоретические аспекты фразеологии делового общения на примере текстов коммерческих договоров русского и польского языков” [w:] „Актуальные проблемы межъязыковых контактов” Irkuck, 2012, str. 39-43.

7. „Попытка распределения ФЕ делового общения русского языка и их польских эквивалентов по семантическим полям” [w:] «Лингвистические и культурологические традиции и инновации»; Tomsk, 2012, str. 81-86.

8. "Некоторые особенности фразеологии бизнеса (на материале текстов современной коммерческой прессы)" [w:]  “Коммуникативные аспекты языка и культуры”; Tomsk 2012, str. 29-34.

9. „К вопросу о семантических типах ФЕ с компонентом рынок” [w:] «Мировая культура и язык: взгляд молодых исследователей» , Tomsk 2012; str. 65-70.

10. „Die sprachliche Abbildung des (Erd-)Bodens in der russischen und polnischen Phraseologie und Parömiologie” [w:]  tom pokonferencyjny – Nádeníček, P. / Różańska, K. / Weigl, A. (Hrsg.): Junge Slavistik im Dialog III. Beiträge zur VI. Slavistischen Studentenkonferenz. Hamburg, 2011; str. 25-31.


Hasła i komunikaty:

1. „Экспрессивные элементы общения в экономической блогосферe” [w:] «Жизнь языка в культуре и социуме-5»Moskwa 2015, str. 244-245.

2. „К вопросу о новой фразеологии в деловой сфере на примере ФЕ "офисный планктон"(результаты лексикографических, корпусных и экспериментальных исследований)” [w:]Иностранный язык в контексте проблем профессиональном коммуникации - Материалы международной научной конференции,Tomsk, IV 2015, 291-292.

3. „Предложение включения фразеологии в процесс обучения деловому общению на примере русской и польской фразеологии сферы бизнеса” [w:] «Проблемы и перспективы современного образования в России и зарубежных странах», Tomsk 2013, str. 50-52.

4. „Обучение ФЕ профессионального общения - типология фразеологического материала” [w:] «Лингвистика и межкультурная коммуникация: теоретические и методологические проблемы современного образования»,Tomsk2013, str. 31-33.

5. "Роль употребления фразеологии в деловом общении и эффективность коммуникации в деловой сфере" [w:] „Психолог в организации";Irkuck, 2012; str.6-8.

Recenzje:

1. Кабяк Н.В. Любимые советские фильмы на уроке РКИ: учебное пособие – Moskwa: Wydawnictwo «FLINTA», 2022 – 392 s. [w:] Przegląd Rusycystyczny: Nr 1 (181) (2023), s. 230-234. Konferencje (2015-2023):

„Принципы построения русско-польского словаря разговорной речи”; "Wyraz i zdanie w językach słowiańskich (opis, konfrontacja, przekład)", 12-13 maja 2016 r., Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

„O wybranych czynnikach determinujących określenie minimum leksykalnego dla licencjatów filologii rosyjskiej w kontekście metody Task-Based Language Teaching”; Konferencja Specyficzne Potrzeby Studentów Szkół Wyższych a Nauczanie Języków Obcych: Kierunki Rozwoju, Nowe Wyzwania, Rekomendacje; konferencja Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 15-17.09.17.

„К вопросу о правописании англоязычных заимствованний в русском языке”; V Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Dynamiczne procesy we współczesnym języku rosyjskim”; Nowosybirsk, 01-05 lutego 2017.

„Особенности преподавания близкородственых языков на примере обучения русскому языку польскоязычной аудитории и польского языка русскоговорящим учащимся”, Astrachań, 12-13.05.2017, „Теория, методика и практика языкового бытия в поликультурном мире”

„Орфография в эпоху глобализации или об орфаграфической адаптации англоязычных заимствований в современном русском языке”, konferencja Akademii Nauk Turkmenistanu, „Наука и техника в эпоху могущества и счастья”, Aszchabad, 11-14.06.2017.

„Filologia w obliczu nowych wyzwań. Studia rusycystyczne a współczesne oczekiwania”; Nauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2017-11-23 - 2017-11-24)

„Использование "ролевых игр" (role plays) в практике преподавания РКИ как способ активизации коммуникативных навыков учащихся с точки зрения лингводидактики”, 47. Międzynarodowa Filologiczna Konferencja Naukowa, Wydział Filologiczny Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (2018-03-19 - 2018-03-28)               

„Тише едешь ... меньше должен. К вопросу о механизмах создания паремиологических трансформаций”; Lingwistyka i filologia przez pryzmat współczesnych paradygmatów naukowych; Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedgogiczny, Moskwa (13 maja 2019)

„Language Play Based on the English Loanwords in the Polish Marketing Language”; International Journal for Arts and Sciences; McGill University, Montreal; Ryerson University, Toronto; Kanada 5-14.06.2019

„Wykorzystanie korpusu Intercorp w analizach porównawczych czesko-polsko-rosyjskich. Badanie pilotażowe”, Zadarski filološki dani 8, Zadar – Benkovac, 8. – 9. listopada 2019 (we współautorstwie z dr Lenką Ptak)

«Ролевые игры» (role plays) как способ активизации и закрепления коммуникативных навыков учащихся (при обучении вне языковой среды); VIII Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Dynamiczne procesy we współczesnym języku rosyjskim”; Moskwa, 29.01-02.02.2020.

"Nowa frazeologia w języku polityki. Próba konfrontacji rosyjsko-polskiej". XVII Międzynarodowa Konferencja "Rusycystyka europejska a współczesność", Poznań, 20-22.09.2021. 

Ну, ладно! Minimum leksykalne języka rosyjskiego dla poziomu średniozaawansowanego (wraz z drem J. Walczakiem); Obrady Okrągłego Stołu Dydaktyków Rusycystów Czterech Uniwersytetów: Prezentacje najnowszych podręczników oraz skryptów do nauki języka rosyjskiego na różnych poziomach językowych; 05.11.2021.

"Modele metaforyczne neofrazeologii. Na przykładzie języka rosyjskiego i polskiego" (wraz z drem J. Walczakiem); XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyraz i Zdanie w Językach Słowiańskich. Opis, Konfrontacja, Przekład", 20-21 października 2022, Wrocław.

"Wykorzystanie podobieństwa języka ukraińskiego i rosyjskiego w nauczaniu polszczyzny", Кonferencja naukowa "Od edukacji językowej do integracji społecznej. Uczeń uchodźczy z Ukrainy w polskiej szkole", Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UWr, 22.11.2023, Wrocław.


Organizacja konferencji:

2016 – sekretarz konferencji „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”

2017 -  członek komitetu organizacyjnego konferencji „Nauczanie języków słowiańskich jako obcych – nowe metody i technologie w podnoszeniu jakości kształcenia”

2018 – kierownik finansowy konferencji „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”

2022 - członek komitetu organizacyjnego konferencji „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich”


Granty naukowe:

Granty wewnętrzne Uniwersytetu Wrocławskiego – finansowane w ramach Konkursu Projektów Badawczych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

 • VI-XII 2011 - Frazeologia polskiego języka biznesu - badania ankietowe; kierownik;
 • VII-XII 2014 - Antyprzysłowia - frazeologia jako punkt wyjścia gry językowej w polskiej i rosyjskiej prasie ekonomicznej; kierownik;
 • 2016/2017 - Teoretyczne podstawy określenia minimum leksykalnego dla rusycystycznych studiów filologicznych I stopnia w świetle najnowszych osiągnięć glottodydaktyki; Kierownik (razem z dr. Jakubem Walczakiem);
 • 2017/2018 - Związki frazeologiczne rosyjskiego języka biznesu i ich polskie ekwiwalenty. Dofinansowanie publikacji monografii; kierownik;
 • 2018/2019 - Rosyjskie i polskie przysłowia i antyprzysłowia jako językowy nośnik wartości. Stan badań; kierownik

Stypendia, staże, wyjazdy zagraniczne:

STYPENDIA

 • Etiuda – stypendium Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów; (X 2014-IX 2015)
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2013/2014.
 • Wyróżnienie w Studenckim Programie Stypendialnym Urzędu Wrocławia w kategorii nauki humanistyczne i społeczne (im. Wincentego Stysia), XI 2014.
 • Stypendium w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni – IV i V edycja (X 2012-II 2013; IV 2013 - VIII 2013)

STAŻE / WIZYTY STUDYJNE

 1. Staż w ramach projektu Erasmus Mundus; Irkutsk State Technical University; (XII 2011-XII 2012; źródło finansowania – fundusze europejskie)
 2. Wizyta studyjna na Uniwersytecie w Kaliningradzie; IX 2014
 3. Staż na Wydziale Filologicznym Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, II-V 2015 (w ramach stypendium NCN Etiuda).
 4. 2017 – staż naukowy w ramach programu MULTIC (fundusze europejskie) na katedrze języka rosyjskiego i komunikacji międzykulturowej Irkuckiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Badawczego (temat stażu: „Role plays w praktyce nauczania języka rosyjskiego jako obcego jako sposób aktywizacji nawyków komunikacyjnych uczących się z punktu widzenia glottodydaktyki”)
 5. Wizyta studyjna na Uniwersytecie Kolumbijskim, Nowy Jork (II - IV 2023; w ramach wspierania mobilności akademickiej IDUB)

Wyjazdy zagraniczne:

Wizyty studyjne w ramach umów bilateralnych Uniwersytetu Wrocławskiego

IX 2016 – wizyta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu

III 2018 - wizyta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu

IX 2019 - wizyta na Wydziale Języków Obcych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku

Wyjazdy dydaktyczne w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowo-dydaktycznych: (zajęcia z praktycznej nauki języka obcego oraz przedmiotów językoznawczych dla studentów I, II, III stopnia studiów filologicznych; wykłady dla pracowników dydaktyczno-naukowych uczelni przyjmujących):

Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania (2015/2016)

Litewski Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, Litwa (2016/2017)

Uniwersytet Lizboński, Lizbona, Portugalia (2017/2018)

Uniwersytet Zadarski, Zadar, Chorwacja (2017/2018)

Istanbul Sabahattin Zaim University, Stambuł, Turcja (2018/2019)

Uniwersytet Zadarski, Zadar, Chorwacja (2018/2019)

Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Czechy (2021/2022)

Uniwersytet w Tuzli, Bośnia i Hercegowina (2021/2022)

Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania (2022/2023)

Uniwersytet w Batumi, Gruzja (2023/2024)

Uniwersytet w Rovaniemi, Finlandia (2023/2024)


Odbyte szkolenia, kursy:

VIII Międzynarodowa szkoła podwyższenia kwalifikacji „Współczesne technologie pedagogiczne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego”, Centrum Rosyjskie przy Uniwersytecie w Warnie; Warna (Bułgaria) (22-26.08.2016.)

Kurs podniesienia kwalifikacji „Динамические процессы в современном русском языке”, 01-05.02.2017, Nowosybirski Uniwersytet Państwowy

Ogólne podniesienie kompetencji dydaktyczno-społecznych nauczycieli akademickich – szkolenie w ramach programu Dobra Kadra (semestr letni 2017/208)

Innowacyjne technologie edukacyjne - szkolenie w ramach programu Dobra Kadra (semestr zimowy 2018/19)

Innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi na Uczelni szkolenie w ramach programu Dobra Kadra (semestr letni 2018/19)

Power Point w pracy dydaktycznej – funkcje zaawansowane (semestr letni 2018/19)

Kurs emisji głosu (program Urzędu Marszałkowskiego m. Wrocławia) – semestr letni 2018/2019

Program podwyższenia kwalifikacji „Актуальные проблемы преподавания РКИ: новые методики, тенденции, инновации”; 20.01-01.02.2020, Moskwa

Academic English – kurs języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych w ramach Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022" (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych), (kurs obejmuje semestr letni 2019/20, semestr zimowy 2020/21)

Clear Presenting Workshop; ISSO, Columbia University, 28.02, 07.03.2023 

Szkoła Tutorów Akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego, XI 2023 - II 2024


Prowadzone szkolenia, kursy:

Обучение продуктивным и рецептивным видам речевой деятельности и языковым подсистемам в контексте подготовки к выпускным экзаменам по русскому языку в Ирландии (na zaproszenie Association of Teachers of Russian in Ireland), czerwiec 2023.


Nagrody:

Nagroda Rektora za osiągnięcia organizacyjne w roku 2016

Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe w roku 2018

Nagroda Rektora za osiągniecia naukowe w roku 2021 (zespołowa z drem Jakubem Walczakiem)

Nagroda dydaktyczna IDUB (I edycja) Najlepsi wśród najlepszych – w poszukiwaniu doskonałości dydaktycznej (2023)