Matusiak Agnieszka

 

 

  


Stopień/tytuł naukowy:

profesorka nauk humanistycznych, doktorka habilitowana 

Jednostka: 

Zakład Ukrainistyki IFS

oraz

Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydz. Filolog.
gab. 311, tel. (71) 375 45 78

E-mail:

agnieszka.matusiak [na] uwr.edu.pl

ctsp [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

Profesor

Funkcje:

- Kierowniczka Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami
- Kierowniczka Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych Wydziału Filologicznego UWr

Redaktorka Naczelna czasopism naukowych:

• „Miscellanea Postotalitariana Wratislaviensia” (Wrocław, Wydawnictwo UWr);
• „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” (Lwów-Kijów-Wrocław, Wydaw. Adam Marszałek).

Redaktorka Naczelna serii wydawniczej  „Wrocławskie Studia nad Posttotalitaryzmami” – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.wuwr.com.pl/products/category/wroclawskie-studia-nad-posttotalitaryzmami-116.html

Członkini Komitetów Naukowych i Międzynarodowych Rad Programowych czasopism:

 • „Slavica Wratislaviensia” (UWr – do 2019 r.) 
 • „Porównania” (UAM w Poznaniu)
 • „Studia Ukrainica Posnaniensia” (UAM w Poznaniu) w latach 2014 – 2018
 • „Kyiv-Mohyla Arts and Humanities” (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina) 
 • “Проблеми сучасного літературознавства” (Narodowy Uniwersytet im. Illi Miecznikowa w Odessie, Ukraina) 
 • „Університетські гуманітарні студії; “Етнічна історія народів Європи”  (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)
 • "Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства" (Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника)

Członkowstwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych: 

 • Członkini Rady Programowej Instytutu Studiów nad Terytorium i Krajobrazem Pamięci Babiego Jaru [Інститут дослідження території та ландшафту пам’яті Бабиного Яру ] przy Memorialnym Centrum Holocaustu „Babi Jar” w Kijowie (Ukraina) – data wyboru 2020 rok;
 • Członkini  Rady Programowej Naukowego Centrum Studiów nad Dorobkiem Pokolenia lat 60.tych, Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie – data wyboru: 2017 rok;
 • Członkini Międzynarodowej Rady Programowej oraz Międzynarodowego Jury Nagrody Naukowej Fundacji Iwana Franki, Kijów (Ukraina) -data wyboru: 2016 rok.
 • Członkini Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów – od 2005 roku.

Nagrody

Nagroda i Medal w XXXIII edycji Konkursu im. Zygmunta Glogera za znaczący wkład w upowszechnianie kultury wschodniej Słowiańszczyzny. Nagroda jest przyznawana przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" im. Stanisława Zagórskiego w Łomży we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego [31 sierpnia 2022].Agnieszka Matusiak – profesorka nauk humanistycznych, doktorka habilitowana, literaturoznawczyni, slawistka. Od 1998 roku pracuje w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. W latach 2008-2018 kierowała Zakładem Ukrainistyki IFS. Od 2015 roku kierownik Centrum Transkulturowych Studiów Posttotalitarnych (poprzednia nazwa w latach 2015-2020: Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych) na Wydziale Filologicznym UWr. Od 2008 do 2013 roku pracowała także w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystaka Harvard University: https://huri.harvard.edu/people/agnieszka-matusiak-matusiak

W latach 2010-2012 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Polsko-Ukraińskiego Dialogu Kultur „Nowa Generacja”, działającego przy Konsulacie Honorowym Ukrainy we Wrocławiu. 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą: literatury i kultury rosyjskiej i ukraińskiej, studiów nad płcią, studiów memorialnych i nad traumą, studiów postkolonialnych i dekolonialnych oraz historii i kultury Żydów na Ukrainie. Zob.: www.agnieszkamatusiak.pl; http://esu.com.ua/search_articles.php?id=67049https://wroc.academia.edu/AgnieszkaMatusiakMonografie:

1. Motyw snu w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), Wrocław 2001, ss. 199.

Agnieszka Matusiak - autor | Księgarnia internetowa Poczytaj.pl

Recenzja:
1. I. Malej, „Slavia Orientalis” 2002, nr 1, s. 115-122.


2. W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy "Młodej Muzy", Wrocław 2007, 393 ss.

W kręgu secesji ukraińskiej Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy Młodej Muzy - Matusiak Agnieszka (Agnieszka Matusiak) książka w księgarni TaniaKsiazka.pl

Recenzje:
1. А. Лазар, „Український журнал” 2007, № 6, с. 60-61. 
2. T. Poźniak, „Slavia Orientalis” 2007 nr 3, s. 447-450. 
3. М. Ільницький, „Слово і час” 2008, № 3, с. 55-66. 
4. M. Wróblewska, „Acta Polono-Ruthenica” 2010, t. XV, s. 298. 
5. M. Mazurkiewicz, „Slavica Wratislaviensia” 2011, t. CLIV, s. 196-198.

Wydanie ukraińskie:
Аґнєшка МАТУСЯК,  У колі української сецесії. Вибрані проблеми творчої поетики письменників «Молодої Музи»,  Львів 2016, ЛА «ПІРАМІДА», cc. 402.

„W 2017 roku książka otrzymała główną nagrodę w kategorii przekład naukowy w rankingu organizowanym przez Instytut Literatury im. Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz kijowski oddział Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. Uzasadnienie: „za wkład w rozwój badań nad ukraińskim modernizmem” [http://bukvoid.com.ua/events/culture/2017/03/02/153242.html].


3. Химерний Яцків. Модерністський дискурс у прозі Михайла Яцкова, Вроцлав-Львів 2010, 224 с.

Recenzje:
1. П. Яценко, «Український модернізм особливий...», „Високий замок” 2011, № 80 (4460), С. 10. 
2. Н. Малютіна, Інтерпретація доробку Яцкова у рамках модерністської химерності, «Слово і час» (Київ) 2012, № 4, с. 117-119. 
3. О. Коцарев, Загубіться в химерах Яцкова! - http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/13974/ [29.09.2011]

4. Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław-Wojnowice 2018, Wydaw. KEW im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ss. 388, ISBN 978-83-7893-248-2.

        Recenzje:

 1. Dariusz Rott: Przyswajanie bolesnego dziedzictwa. O książce Agnieszki Matusiak "Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną", "Nowa Europa Wschodnia" 2020, nr 4, s. 195-198.
 2. B. Bakuła: Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wojnowice-Wrocław 2018 (2020), "Przegląd Rusycystyczny" 2021, nr 1, s. 233-243, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/issue/view/958
 3. B. Waligórska-Olejniczak: Agnieszka Matusiak, Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław-Wojnowice 2018, "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 2020, t. 30, s. 191-195, file:///C:/Users/User/Downloads/11696-Tekst%20artyku%C5%82u-22724-1-10-20210324.pdf
 4. A. Polak: Odzyskać własną historię [Recenzja książki Agnieszki Matusiak Wyjść z milczenia. Dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, KEW Wojnowice-Wrocław 2020], "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 2021, t. 31, s. 1-8,  https://doi.org/10.31261/10.31261/RSL.2021.31.12 [https://journals.us.edu.pl/index.php/RSL/article/view/12469].
 5. Dariusz Skórczewski: Ukraina nie chce / nie może milczeć. Na marginesach książki Agnieszki Matusiak, "Akcent" 1/2022, s. 166-174.
 6. Colloquia Erasmiana: Wyjść z milczenia. Ukraina i niepodległość. Debata wokół książki, 7 kwietnia 2022, platforma TEAMS. Współuczestniczki dyskusji: dr hab. Maiia Harbuziuk, profesorka Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie oraz dr hab. Ewa Bal, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Organizar debaty: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przekład ukraiński:

А. Матусяк, Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою, переклад з поль. А. Бондара, Львів 2020, сс. 308, ЛА «Піраміда», ISBN 978-966-441-637-2, https://uamoderna.com/book/agneshka-matusyak-vijti-z-movchannya-dekolonialni-zmagannya-ukrainskoi-kulturi-ta-literaturi-xxi-stolittya-z-posttotalitarnoyu-travmoyu-pereklad-z-polskoi-a-bondara-lviv-2020-la-piramida-308-s

 Fragment z książkiА. Матусяк«Дивлячись на чужі страждання». Фотосвідчення Голокосту в Бабиному Яруhttps://uamoderna.com/shafka-dok/divlyachis-na-chuzhi-strazhdannya-fotosvidchennya-golokostu-v-babinomu-yaru

Recenzje:

1. Тарас Пастух, Складнощі прощання з минулим, "Збруч" 11.06.2021, https://zbruc.eu/node/105752 [dostęp: 22.06.2021].

2. Віталій Огієнко: Аґнєшка Матусяк, Вийти з мовчання. Деколоніальні змагання української культури та літератури ХХІ століття з посттоталітарною травмою, переклад з поль. А. Бондара, Львів 2020, сс. 308, ЛА «Піраміда», "Критика", серпень 2021, https://krytyka.com/ua/reviews/vyity-z-movchannia-dekolonialni-zmahannia-ukrainskoi-kultury-ta-literatury-xxi-stolittia-z-posttotalitarnoiu-travmoiu [dostęp: 05.01.2022].

3. Оксана Щур, Боротьба культурних політик і вибухова сила непрочитаних книжок, 6.10.2021, https://lb.ua/culture/2021/10/06/495017_borotba_kulturnih_politik_i.html, [dostęp: 7.02.2022].

 


Prace redakcyjne:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. VII, Wrocław 2007, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, cz.1-2. Współredaktorzy: T. Klimowicz, M. Bukwalt, M. Maciołek, Sylwia Wójtowicz. 

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. VIII: Pieniądz, Wrocław 2009, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Współredaktorzy: K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowa, Ł. Kusiak-Skotnicka. 

3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. T. IX: Ciało, Wrocław 2011. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. 819 ss. Współredaktorzy: I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch,E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko.

Recenzja:
B. Bakuła, Тhe Body and/of Slavic theory, tłum. M. Świetlicki - http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=21


4. Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження, наукова ред. і вступ Аґнєшки Матусяк, Вроцлав–Львів 2012, 384 s.

 

Recenzja:
O. Пронкевич, Трансгресії українського гетто - http://litakcent.com/2013/05/21/transhresiji-ukrajinskoho-hetto/


5. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, 351 ss.


6. Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, Видав. Laurus, сс. 367; ISBN 978-966-2449-67-9
 

7. Постколоніалізм. - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, випуск 4, наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, Видав. Laurus, c. 336; ISBN 978-966-2449-64-8. Współred. Т. Гундорова

Recenzja:
Дмитро Дроздовський. Постколоніальні візії і ревізії тоталітаризму [Текст] / Д. Дроздовський // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. - 2016. - N 9/10. - С. 267-274.
Дмитро Дроздовський, Література і посттоталітарна травма, https://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/review/45390/

8. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”, 2/2014: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, red. nauk. A. Matusiak, Wrocław, Wydaw. UWr, ss. 408.

9. Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 1/2015, pod red. nauk. I. Guszpit, A. Matusiak.


10. „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, ss. 180.

Recenzja:
Дмитро Дроздовський, Долаючи посттоталітарні травми, https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/dolayuchy-posttotalitarni-travmy

11. Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej końca XX-początku XXI wieku w świetle studiów postkolonialnych, red. nauk. A. Matusiak, Poznań-Wrocław 2016, Wydawnictwo Bonami, ss. 398. ISBN 978-83-62298-85-3

Recenzja:
Н. Малютина, И. Нечиталюк, МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫХ СТУДИЙ „УКРАИНА – ПОЛЬША – ЕВРОПА”, „СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЗБІРНИК” 2016, Випуск 20, s. 343-349 [http://liber.onu.edu.ua/pdf/zb-20.pdf].

 12. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia Special Issue, vol. I (5)/2016: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric, ed. by A. Matusiak and D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, Wrocław 2016, ss. 132.


13. Україна в умовах (пост)тоталітарної трансформаціїІсторія – Культура – Соціальні зміни, red. nauk. M. Gaczkowski, A. Matusiak, N. Teres, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, Kijów-Lwów-Wrocław 2016, Nr 2, ss. 228. ISBN 978-83-8019-655-1.

14. „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017, ss. 221.

15. N. Maliutina, Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku, red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, Toruń 2020, ss. 271: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4646-ukrainska-dramaturgia-konca-xix-i-poczatku-xx-wieku.html

16. "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 2020, nr 8: UCIECZKA OD WOLNOŚCI? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne, pod red.: A. Matusiak, M. Wolting, A. Polaka, Wydaw. UWr, ss. 343. DOI: 10.19195/2353-8546.8.1

 17. Modernizmy  słowiańskie w anturażu czułości, red.  A. Matusiak, Wrocław 2021, Oficyna Wydawnicza "Atut", ss. 271. Współred.: I. Malej, A. Paszkiewicz. ISBN 978-83-7977-646-7: https://www.atutoficyna.pl/home?func=productPage&wid=45&pid=1830&cid=55&prid=

18. Solidarity and Responsibility. Studies on Ethics, Esthetics and Culture, ed. by Agnieszka Matusiak, Agnieszka Libura, and Arkadiusz Lewicki, Wiesbaden 2021, Harrassowitz Verlag, pp. 168. ISBN 978-3-447-11785-2, https://www.harrassowitz-verlag.de/Solidarity_and_Responsibility/title_6967.ahtml

19."Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 9/2021: Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох.... Tom ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, pod. red. Agnieszki Matusiak i L. Tarnashynskiej, , ss. 298.

Prezentacja tomuPoetycka alchemia Liny Kostenko. Perspektywa polska, ukraińska, niemiecka, Muzeum Pana Tadeusza. Zakład Narodowy Ossolińskich we Wrocławiu, 21 czerwca 2022 r., godz. 19.00-21.00: https://muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl/wydarzenia/spotkanie-poetycka-alchemia-liny-kostenko/

Recenzja: Т. Михайлова, "Душа летить у посвіті епох...", "Український дім" 2022, № 113, с. 4-5.

20. "Pomiędzy" 2022, nr 1(4), red. nauk. A. Matusiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 180.

21. "Pomiędzy" 2022, nr 2(5), red. nauk. A. Matusiak, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 160.

 

Wstępy, opracowania, posłowia:

1. Українські трансґресії ХХ–ХХІ ст.: Звільнити майбутнє від минулого? Звільнити минуле від майбутнього? Культура — Історія — Політика. Вельмишановному Професорові Телесфору Познякові на 80-річчя від дня народження, наукова ред. і вступ Аґнєшки Матусяк, Вроцлав–Львів 2012, s. 9-20. 

2. Postkomunistyczna trauma społeczno-kulturowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej po roku 1989, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 2013, nr 1: Między pamięcią i zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, s. 9-26.


3. Маскулінний дискурс в українськiй літературі ХХ–ХХІ століття, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 7-19.


4. Pokolenie – transformacja – tożsamość, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 9-17.

5. Pisanie o wojnie - pisanie prawdy o życiu i śmierci, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017, s. 9-15.

6. "Я лицар і поет..." Ліні Костенко з нагоди 90-ого дня народження / "Ich bin ein Ritter, Dichter..." Lina Kostenko zum 90. Geburstag [w:] "І знову пролог / Und wieder ein Prolog", переклад і упорядк. Алоїз Вольдан, передмова Аґнєшка Матусяк, післямова Алла Паславська, Львів 2020, s. 5-32: https://www.youtube.com/watch?v=slJ7j2-Id50. Recenzja na książkę: https://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/giacyntovym-soncem-sto-raz-nad-toboyu-ziydu

7. Teatralne konteksty ukraińskiej dramaturgii XIX i początku XX wieku, [w:] N. Maliutina, Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku, red. nauk. B. Bakuła, A. Matusiak, Toruń 2020, s. 5-25. Współautor: B. Bakuła.

8. A. Matusiak, "Ich bin ein Ritter, Dichter...", [w:] Lina Kostenko, Ich bin all das, was lieb und wert mir ist. Gedichte, aus dem Ukrainischen übersetzt von Alois Woldan, Klagenfurt: Wieser Verlag, 2021, ca. 90 Seiten. – ISBN: 978-3-99029-496-3.

9. A. Matusiak, Poetycka alchemia Liny Kostenko, "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 9/2021: Dusza szybuje w poświacie epok… / Душа летить у посвіті епох.... Tom ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, pod. red. Agnieszki Matusiak i L. Tarnashynskiej, , s. 31-46.

10. A. Matusiak, Wasyla Stefanyka obrazki z nagiego życia / Відверті картини з життя селянства Василя Стефаника, [w:] В. Стефаник, Вибрані твори : білінгва = Utwory wybrane : wydanie dwujęzyczne, wybór, opraс. i przedmowa W. Hnatiuk, posł. A. Matusiak, Lwów-Wrocław 2021, s. 386-400. ISBN 978-966-02-9795-1.


Rozdział w książce

1. Україна як колоніальна танцівниця [в:] Леся Українка, Драми та інтерпретації, передмова В. Агеєвої, Київ 2011, с. 825-892. 

2.Творчість «Молодої Музи» як літературний Gesamtkunstwerk українського модернізму, [w:] «Чорна Індія» «Молодої Музи». Антологія прози та есеїстики, yпоряд., літ. ред. та примітки В. Ґабора, Львів 2014, s. 274 – 322. 

3. «Из чего же сделаны наши мальчишки?» Маскулінний дискурс в прозі Сергія Жадана в постмодерному горизонті [w:] Після постмодернізму, ред. В. Агеєва, Kиїв 2013, с. 138-169. 

4. A. Матусяк, Категорія покоління в сучасних суспільно-культурних дослідженнях, [w:] Постколоніалізм. - Генерації – Культура. Теоретичні Ревізії, наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 129-145. Współaut. M. Świetlicki. 

5. Маскулінність у перебудові. Men & masculinities studies – огляд наукових досліджень, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 25-43. Współaut. M. Świetlicki. 

6. Кемп у творчості письменників Бу–Ба–Бу, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 254-274. 

7. „Між мертвою індустрією та молодою демократією”. Постколоніальний діалог із минулим у прозі Сергія Жадана, [w:] Перехресні стежки українського маскулінного дискурсу: культура і література XIX–XXI ст., наук. ред. А. Матусяк, Київ 2014, с. 331-364. 


Artykuły:

1. Wędrówka oniryczna w prozie rosyjskich dekadentów (“Męczące sny” F. Sołoguba i wybrane opowiadania Walerija Briusowa), “Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 65-74. 

2. Dekadenckie konstrukcje sobowtórowe (“Męczące sny” F. Sołoguba), “Slavia Orientalis” 1998, nr 1, s. 49-65. 

3. Mit a czasoprzestrzeń w trylogii Dymitra Mierieżkowskiego “Chrystus i Antychryst” [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 35-47. 

4. Droga oniryczna ku “centrum” w prozie starszych symbolistów rosyjskich (Fiodor Sołogub), “Litteraria” XXIX, 1999, s. 131-150. 

5. Oniryczny wariant raju w prozie Fiodora Sołoguba, “Slavia Orientalis” 1999, nr 2, 
s. 207-222. 

6. Śmierć, sen i nirwana w prozie Fiodora Sołoguba, “Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 57-73. 

7. Symbolika świata snów w prozie starszych symbolistów rosyjskich. Rozpoznanie problemu [w:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe. Przewartościowania, red. M. Ściepuro, Zielona Góra 1999, s. 91-103. 

8. З проблематики польсько-українських культурних інспірацій доби сецесії [w:] Київські полоністичні студії, т. IV: Українсько-польські літературні контексти, ред. та упоряд. Р. Радишевський, Київ 2003, s. 341-354. 

9. „Młoda Muza” na drodze do modernizmu [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, pod red. Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Paszkiewicz, Wrocław 2003, s. 159-164. 

10. Ukraińskie inspiracje secesją polską (wybrane zagadnienia), „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 15-16, 2003, s. 153-160. 

11. Secesja lwowska (zarys), „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 23-42. 

12. Ukrainistyka w Uniwersytecie Wrocławskim, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 17-18, 2004, s. 163-169. 

13. Secesja ukraińska (twórcy naddnieprzańscy) [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 153-161. 

14. Baśniowy świat „Młodej Muzy” (Natura), [w:] Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi, red. nauk. B. Tichoniuk, W. Wilczyński, Zielona Góra 2004, s. 251-268. 

15. Twórczość „Młodej Muzy” z ducha muzyki zrodzona, „Slavia Orientalis” 2005, t. LIV, nr 2, s. 241-261. 

16. Muzyczne inspiracje w twórczości „Młodej Muzy”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, pod red. S. Kozaka, Warszawa 2005, t. 19-20, s. 193-210. 

17. Młoda Muza” i modernizowanie literatury ukraińskiej, „Slavica Wratislaviensia” 2006, t. CXXXV, s. 57-70. 

18. Idea „tańczącego nadczłowieka” Friedricha Nietzschego w poezji Wasyla Paczowskiego, „Slavia Orientalis” 2006, nr 1, s. 43-56. 

19. Muzyczność prozy Mychajły Jackowa, „Literatura Ludowa” 2006, nr 2, s. 23-33. 

20. Молодомузівська femme fatale, „Слово і час” 2006, nr 4, с. 34-45. 

21. Nurt dionizyjski w pisarstwie „Młodej Muzy”, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, t. 21-22, pod red. S. Kozaka, przy współpracy W. Sobol i W. Nazaruka, 2006, s. 328-342. 

22. Молодомузівські зв’язки з музичною поетикою Клода Дебюссі. Деякі аспекти, [w:] Художні та наукові картини світу XX століття. Колективна монографія на честь 110-ї річниці народження Максима Рильського, упоряд. В. Захаржевська, під ред. І. Юдкіна, Київ 2006, s. 62-70. 

23. Mychajły Jackowa koncepcja człowieka integralnego, „Slavia Occidentalis” 63, 2006, s. 121-129. 

24. Słowne piruety w twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 2, s. 289-313. 

25. Z problematyki tańca w twórczości Wasyla Paczowskiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2007, t. 50, z. 1-2, s. 131-151. 

26. Танцівниця як «метафора контрасту» в «Оргії» Лесі Українки, [в:] Леся Українка і сучасність. Збірник наукових праць, т. 4, кн. 1, Луцьк 2007, с. 161-182 [wersja polska: Kolonialna tancerka w „Orgii” Łesi Ukrainki, „Porównania” 2009, nr 6, s. 195-207]. 

27. Motyw tancerki w twórczości Mychajły Jackowa, [w:] Ukraina. Teksty i konteksty. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stefanowi Kozakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. W. Sobol i W. Nazaruka, Warszawa 2007, s. 415-425. 

28. Ukraińskie kino lat 90. XX wieku w poszukiwaniu tożsamości narodowej, „Porównania” 2007, nr 4, s. 139-146. 

29. Сецесійний дискурс письменників „Молодої музи”, „Слово і час” 2008, № 6, с. 35-50. 

30. З проблематики карнавалізації у творчості „Молодої музи”, [в:] Від бароко до постмодерну, під ред. Л. Ушкалова, Харків 2008, т. 6, с. 12-20. 

31. Trudne „męskie macierzyństwo” w literaturze ukraińskiej XIX-XX wieku: Taras Szewczenko – Jewhen Małaniuk – Mykoła Chwylowy, „Slavia Orientalis” 2008, s.229-245. 

32. Technologia polityczna ciała, czyli zaproszenie na egzekucję człowieka zbuntowanego w „Sanatoryjnej zonie” Mykoły Chwylowego, „Slavia Orientalis” 2009, nr 4, s. 417-438. 

33. Ukraińska powieść produkcyjna jako produkt socrealistycznej kultury masowej. Perspektywa postmodernistyczna, „Porównania” 2010, nr 7, s. 179-196 [wersja ang.: ("The ukrainian production novel as a product of socialist realist mass culture. A post-modern perspective" - http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=108&lang=pl

34. Постколоніальна дійсність як джерело страждань («Anarchy in the UKR» Сергія Жадана), [в:] „Studia Sovietica”, вип. 2: Семіосфера радянської культури. Знаки і значення, ред. В. Хархун, Київ-Ніжин 2011, с. 254-267. 

35. „…życie jest zbyt poważną sprawą, by mówić o nim poważnie”. Kamp w twórczości pisarzy Bu-Ba-Bu, „Roczniki Humanistyczne” 2011, Tom LIX, z. 7, s. 71-97. 

36. Dyskurs maskulinistyczny w literaturze ukraińskiej XX – XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego, „Porównania” 2013, tom XII, s. 209-224. Wersja elektroniczna: http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/attachments/article/272/Matusiak.pdf

37. Nauczanie literatury ukraińskiej na poziomie gimnazjalnym i szkoły średniej w dobie transformacji ustrojowej po 1991 roku [w:] Polacy i Ukraińcy. Historia, która łączy i dzieli, pod red. nauk. J. Karbarz-Wilińskiej, M. Nowak, T. Sucharskiego, Słupsk-Gdańsk 2015, s. 68-75.

38.  Majdan 3.0 w perspektywie wczoraj i dziś. Rys pokoleniowy, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 129-146.


39.  Międzyrzecze kultur. Rzecz o współczesnej rosyjskojęzycznej literaturze ukraińskiej, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 158-166.

40. „Stulecie Jakuba” Wołodymyra Łysa jako literackie świadectwo ukraińskiej posttotalitarnej traumy, „Przegląd Rusycystyczny” 2018, Nr 3, s. 12-35.

41. Україністика у світлі нової гуманітаристики, [w:] IX Міжнародний конгрес україністів. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України), голов. ред. С. Пирожков, А. Загородній, Г. Скрипник; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, Київ 2018, s. 86-95 - http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2018/ist.pdf [odczyt: 14.02.2019]

42. Refleksje o narracji donbaskiej, “Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”: Praktyki postkolonialne w literaturze rosyjskiej, pod red. A. Polaka, Katowice 2018, nr 28, s. 61-96.

43. Stulecie Jakuba” Wołodymyra Łysa jako literackie świadectwo ukraińskiej posttotalitarnej traumy, „Przegląd Rusycystyczny” 2018, Nr 3, s. 12-35.

44. Agnieszka Matusiak, Rana, tożsamość, podmiotZmagania kultury i literatury ukraińskiej z traumą postkomunistyczną. Od postkolonialności do dekolonialności (zarys projektu badawczego), [w:] Tożsamość i pamięć. Konteksty kulturowe i społeczne. Studia ukrainoznawcze, red. R. Kęsek i D. Pilipowicz, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, s.  117-133.

45. Wolność w horyzoncie posttotalitarnym [Freedom on the post-totalitarian horizon], "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia" 2020, nr 8, s. 9-17. Współautorzy: M. Wolting i A. Polak.

46. Аґнєшка Матусяк, БАБИН ЯР ЯК АФЕКТИВНА ФІГУРА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ. ЧАСТИНА ПЕРША, publ. 16.09.2021, http://www.korydor.in.ua/ua/stories/babyn-iar-iak-afektyvna-fihura-krytychnoho-myslennia.html [dostęp: 14.10.2021].

47. Agnieszka Matusiak, Holokaust: rewitalizacja ukraińskiej pamięci? W osiemdziesiątą rocznicę wydarzeń w Babim Jarze , "Iudaica Russica" 2021, nr 2 (7), s. 5-44http://www.iudaicarussica.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/IR_2021_2_AGNIESZKA_MATUSIAK_Holokaust_rewitalizacja_ukrainskiej_pamieci.pdf

48. Аґнєшка Матусяк, Українське розстріляне відродження 3.0. ТА ІМПЕРСЬКА ГЕНЕТИЧНА СПАДЩИНА ВЕЛИКОЇ РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, "Збруч", 9.05.2022, https://zbruc.eu/node/111815; "Українська літературна газета", 31.05.2022, https://litgazeta.com.ua/articles/ahnieshka-matusiak-polshcha-ukrainske-rozstriliane-vidrodzhennia-3-0/

49. Agnieszka Matusiak, Rozstrzelane odrodzenie 3.0, "Kalejdoskop" 7-8/2022, s. 16-26 (wersja drukowana); "e-kalejdoskop": https://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/rozstrzelane-odrodzenie-3.0-r11355 [dostęp: 30.06.2022].

50. Agnieszka Matusiak, W imię sprawiedliwości poznawczejhttps://www.e-kalejdoskop.pl/wiadomosci-a230/w-imie-sprawiedliwosci-poznawczej-r11658 [dostęp: 5.10.2022].

 51. A. Matusiak, Nowa historia. Skok kwantowy w teatrze ukraińskim, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 100-114.


Materiały konferencyjne:

1. Liquid post-colonial reality as the source of suffering in the prose of Ukrainian postmodernists (thesis of paper), [w:] Euroasia: Prospects for Wider Cooperation, ICCEES VIII World Congress, July 26-31 2010, Stockholm, Sweden, ed. Tova Höjdestrand, Stockholm 2010, s. 36. 

2. Маскуліністичний дискурс та українська література ХХ-ХХІ ст. [в:] Розвиток особистості в умовах трансформaційного суспільства, ред. В. Огнєв’юк та др., Київ 2012, с. 54-65.


Prace translatoryczne:

1. T. Gundorova, Ressentiment w perspektywie postkolonialnej. Przypadek ukraiński, „Porównania” 2007, nr 4, s. 71-81. 

2. M. Riabczuk, Dyskurs dominacji: z problematyki „asymetrycznych” stosunków ukraińsko-rosyjskich, „Porównania” 2008, nr 5, s.167-181. 

3. M. Pawłyszyn, Zaklinanie Europy Środkowej: przestrzeń geopolityczna a współczesna literatura ukraińska, „Porównania” 2008, nr 5, s. 143-155. 

4. T. Gundorova, Kicz – nowy metajęzyk kultury. O czym mówi współczesny ukraiński kicz w dobie globalizacji?, tłum. A. Matusiak, „Porównania” 2010, nr 7, s. 165-178.

5. L. Kostenko, Historia zatoczyła koło, tłum. A. Matusiak i B. Bakuła, "Gazeta Wyborcza" 27 lipca 2022, https://www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza-0557/20220727/281736978198227 [dostęp: 30.07.2022]. 

6. O. Dudko, Przyszłość, tłum. A. Matusiak, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 70-80.

7. Neda Neżdana, Zagubieni we mgle, tłum. A. Matusiak, "Notatnik Teatralny" 2022, nr 88-89: Ukraina, s. 188-230.

8. O. Witer, Szczęście na muszce, tłum. A. Matusiak. Czytanie sceniczne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Via Carpatia w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 13 października 2022. Reż. Yevheniia Bohdanova.


Recenzje:

1. M. Matecka, Impresjonizm we wczesnej prozie Iwana Bunina i Borysa Zajcewa, Lublin 1996 [w:] „Dykcja. Pismo Literacko-Artystyczne” 7-8, 1997, s. 243-250. 

2. Ze studiów nad literaturą rosyjską XIX i XX wieku, t. II: Poetyka i konteksty kulturowe, pod red. M. Cymborskiej-Lebody i Z. Maciejewskiego, Lublin 1997 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s. 139-143. 

3. W. Wilczyński, Leksykon kultury ukraińskiej, Zielona Góra 2000 [w:] „Slavia Orientalis” 2001, nr 2, s. 331-333. 

4. B. Bakuła, Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku, Poznań 1999 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXVI, 2002, s. 141-145. 

5. В. Моренець, Національні шляхи поетичного модерну першої половини XX ст. Україна і Польща, Київ 2001 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 141-143. 

6. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 13-14, 2002 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVI, 2004, s. 153-156. 

7. I. Malej, Syndrom budy jarmarcznej, czyli symbolizm rosyjski w kręgu arlekinady, Wrocław 2002 [w:] „Przegląd Rusycystyczny” 2004, nr 2, s. 128-132. 

8. І. Бетко, Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку, Katowice 2003 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CXXVII, 2004, s. 125-127. 

9. Усі ми - кітчмени…: Тамара Гундорова, Кітч і література. Травестії, Київ 2008, „Факт”, 280 c. – [s. 5] - www.litakcent.com/?id=941; www.fact.kiev.ua/articles/article_176/ 

10. „Wszystko, co jest lub było sztuką, może stać się kiczem” (Tamara Gundorova, Kitč i literatura. Travestiji. Vyd. „Fakt”, Kyiv 2008, ss. 280, [w:] “Porównania” 2009, nr 6, s. 296-301. 

11. Валентина Хархун, Соцреалістичний канон в українській літературі. Генеза, розвиток, модифікації, Ніжин 2009, 508 с., [w:] „Slavia Orientalis” 2012, R. LXI, nr 1, s. 93-95.


Wywiady:

1. Українське Радіо Культура. Радіопередача: "Україна і Польща: діалог двох культур". Ведуча: Леся Вороніна, Київ, 20.07.2012 

2. Radio Era FM, sierpień 2012 - http://www.spa.ukma.kiev.ua/index.php?topic=pozyciya 

3. Українське Радіо Культура. Радіопередача: "Україна і Польща: діалог двох культур": Перспективи на майбутнє. Ведуча: Леся Вороніна, Київ, 15.12.2012 

4. Потяг до України. Автор інтерв’ю Юлія Стахівська„Український тиждень” № 50 (267) від 13 грудня 2012 p. - http://tyzhden.ua/Magazine/267

5. „Swój wśród obcych, obcy wśród swoich”? Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły: Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko (tłumaczenie z języka ukraińskiego i rosyjskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 167-174.

6. Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają, za co i dlaczego kochają wschód (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 147-156.

7. O „ludziach bez duszy” i „misterium narodzin nowej Ukrainy”. Władimir Rafiejenko w rozmowie z Agnieszką Matusiak z okazji premiery najnowszej powieści, zatytułowanej Po najdłuższe czasy,  „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe”, 3/2017: „Nie ma szczęścia na ziemi, prócz ciszy, wolności”. Wojna a ukraińskie narracje historyczne i społeczno-kulturowe XX-XXI wieku. Współredakcja nauk. Marcina Gaczkowskiego, Wrocław-Toruń 2017,  s. 80-89. 

8. Як сьогодні читати і говорити про Лесю Українку?, https://www.facebook.com/100654368309198/videos/186339646211542. Współrozmówczynie: prof. Tamara Hundorowa (Instytut Literatury im. T. Szewczenki Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów) i prof. Ołena Hałeta (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie).

9. Prezentacja dwujęzycznego wydania opowiadań Wasyla Stefanyka: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 31 maja 2022 r.: https://www.facebook.com/Ossolineum/videos/1161370947997805

 


Sprawozdanie:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Konferencja naukowa z okazji 85-lecia prof. Mariana Jakóbca, „Przegląd Rusycystyczny”, 1996, z. 1-2 (73-74), s. 139-142. Współautor: M. Trendak-Wolf. Zobacz: https://agnieszkamatusiak.pl/dzialalnosc-naukowa/

Aktualnie realizowane projekty badawcze

A. jako kierownik projektu:

1. I znów prolog? Posttraumatyczny dramat i teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle transformacji systemowej (1989/1991-2021). Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w formule sieci badawczej "Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teartem i Dramatem Postkomunistycznej Europy". Więcej zob.: https://www.instytut-teatralny.pl/projekty/i-znow-prolog/

2. Dźwięk bezpiecznego dotyku. Dotyk. Bezpieczeństwo. Dramaturgia ukraińska. Interaktywny audio-performans o przemianach ludzkiej egzystencji i światopoglądu podczas pandemii. Projekt zrealizowany we współpracy z Instytutem Ukraińskim w Kijowie oraz Urzędem Miasta Wrocławia pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka: https://ui.org.ua/dzwiek/?dram=penkova; https://www.youtube.com/watch?v=Ju7K24buFzw&ab_channel=TelewizjaEcho24

3. Projekt tłumaczeniowy Nr BPIDUB.4610.100.2021 w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB)

B. jako uczestnik projektu

1. Wiedze lokalne w teatrze i performansie ostatniego dwudziestolecia wobec niesprawiedliwości epistemicznej. Perspektywa Polski i Ukrainy. Projekt realizowany pod auspicjamiPracownia Badań Praktyk Wiedzo-Twórczych Kultur Lokalnych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownik projektu: dr hab. Ewa Bal, prof. UJ.  Finansowanie ze środków Inicjatywy Doskonałości UJ (IDUB UJ).