Zakład Języka Rosyjskiego

 

p.o. kierownika: dr Bogumił Gasek, adiunkt

 

 

 

O Zakładzie

 

W Zakładzie Języka Rosyjskiego prowadzone są badania naukowe z zakres różnych aspektów przekładoznawstwa (m.in. pragmatyka przekładu, dydaktyka przekładu, przekład audiowizualny), leksykografii, leksykologii, językoznawstwa korpusowego, językowego obrazu świata, frazeologii i paremiologii słowiańskiej, homonimii międzyjęzykowej, socjolingwistyki, żargonów miejskich, metodyki nauczania języka rosyjskiego jako obcego, współczesnego języka rosyjskiego i językoznawstwa korpusowego.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne ze Wstępu do językoznawstwa, Wstępu do filologii słowiańskiej, Fonetyki i fonologii, leksykologii i słowotwórstwa, morfologii oraz składni Współczesnego języka rosyjskiego, Realioznawstwa, Gramatyki SCS, Gramatyki historycznej języka rosyjskiego, Teorii przekładu, Współczesnej Rosji przez pryzmat języka, Praktyki przekładu, językoznawczych Seminariów licencjackich i magisterskich oraz szeregu autorskich przedmiotów fakultatywnych i opcyjnych (m.in. Metodologii badań lingwistycznych, Historii językoznawstwa, Frazeologii i paremiologii rosyjskiej, Nowych technologii w dydaktyce studiów slawistycznych, Czasu semantycznego i czasu gramatycznego (na przykładzie wybranych języków słowiańskich), Polsko-rosyjskich kontaktów językowych (historii i współczesności).

ZJR to inicjator i wieloletni organizator jednej z najbardziej rozpoznawalnych w polskim i zagranicznym środowisku slawistycznym międzynarodowej konferencji językoznawczej „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”. XIV konferencja (2018 rok) zgromadziła 54 uczonych z czołowych polskich ośrodków akademickich oraz gości z Chorwacji, Litwy, Macedonii, Rosji, Szwajcarii, Ukrainy. Warto odnotować wysoki poziom znacznej części wystąpień i bardzo szeroki zakres podejmowanej tematyki badawczej – w poszczególnych referatach pojawiła się problematyka frazeologii, frazeografii, słowotwórstwa, gramatyki, składni, dialektologii i leksykografii słowiańskiej, socjolingwistyki, przekładoznawstwa oraz glottodydaktyki.

Zakład Języka Rosyjskiego podejmuje różne wspólne inicjatywy naukowe z Pracownią Macedonistyki, Pracownią Interdyscyplinarnych Badań Przekładoznawczych i Zakładem Dydaktyki IFS.

 

Działalność Zakładu

 

Gość IFS – Profesor Tanja Anstatt

 

Gościem Zakładów Dydaktyki i Języka Rosyjskiego była Pani Prof. Tanja Anstatt z Seminar für Slavistik / Lotman – Institut  für russische Kultur w  Ruhr – Universität Bochum –  znana i ceniona badaczka języka  imigrantów i bilingwizmu. Na posiedzeniu naukowym, które miało miejsce 27.03.2019 w Instytucie Filologii Słowiańskiej, Pani Profesor wygłosiła referat Języki słowiańskie w Niemczech w drugim pokoleniu imigrantów. Zarys problemu w ramach tzw. heritage linguistics.

W pierwszej części swojego wystąpienia prof. Anstatt podała zarys funkcjonowania języków słowiańskich w Niemczech w ogóle. Następnie wprowadziła pojęcie "heritage linguistics" i przedstawiła niektóre ważne cechy charakteryzujące mówców drugiego pokolenia i ich mowę, jako tzw. język odziedziczony – przede  wszystkim na przykładzie języka rosyjskiego.  

Bardzo interesującego referatu wysłuchali licznie zgromadzeni słuchacze – studenci i pracownicy IFS. Po nim miała miejsce ożywiona dyskusja.

Fotokronika

Danuta Pytel-Pandey
Bogumił Gasek